skip to Main Content

Danh sách Lãnh đạo công ty

Danh sách Lãnh đạo công ty

Nguyễn Hữu TàiChủ Tịch
Nguyễn Hữu Tài

Kiểm Soát Viên
Hồng Lê Minh Nguyệt

Nguyễn Thanh PhongGiám Đốc
Nguyễn Thanh Phong

Phó Giám Đốc
Nguyễn Thanh Loan

Phạm Thị Ngọc ThuPhó Giám Đốc
Phạm Thị Ngọc Thu

Back To Top