skip to Main Content

Phòng Kế Toán

Phòng Kế Toán

     Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: Công tác tài chính; kế toán tài vụ; kiểm toán nội bộ; quản lý tài sản, nguồn vốn; thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; Kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty;

     Lập kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty. Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn Công ty.

     Thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, theo dõi đối chiếu công nợ, quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ.

     Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước;

     Thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, quản lý thuế theo quy định, thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho người lao động.

     Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ… và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc;

     Xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính trình Giám đốc ban hành hoặc đề xuất với Lãnh đạo Công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

     Theo dõi, kiểm tra tiến độ giải ngân, thanh quyết toán đối với các hợp đồng kinh tế trong Công ty cũng như nguồn vốn đầu tư cho các dự án, các công trình do Công ty làm chủ đầu tư và thực hiện.

LÃNH ĐẠO PHÒNG KẾ TOÁN

Nguyễn Thanh Huy
Kế Toán Trưởng
Nguyễn Thanh Huy

Phó Phòng
Trịnh Ngọc Linh

Nguyễn Thị Nữ
Phó Phòng
Nguyễn Thị Nữ

Back To Top